Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników
korzystających ze strony www.slimgym.pl (klauzula informacyjna)
1. Administrator Twoich danych osobowych:
Sports Lady Izabela Komsta 20-538 Lublin ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/1 zarejestrowaną
w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9461429941, REGON 061658232,
prowadząca serwis pod adresem: www.slimgym.pl.
2. Dane kontaktowe Administratora
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email:
info@slimgym.pl, lub pisemnie na następujący adres: Sports Lady Izabela Komsta
20-538 Lublin ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/1
3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych
(pliki cookies).
Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony www.slimgym.pl.
Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn
internetowych www.slimgym.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów
i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie www.slimgym.pl.
4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody
na takie przetwarzanie.
W odniesieniu do usług strony internetowej www.slimgym.pl Twoje dane będą przetwarzane
przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich
świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych
lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez
okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda
na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług www.getall.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą).
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie
usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony
interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług
zlokalizowanych na stronach www.slimgym.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie
bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
6. Wymóg podania danych
Podanie danych w celu realizacji usług witryny www.slimgym.pl jest niezbędne
do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być
świadczona.
Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach
www.slimgym.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług
www.slimgym.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług
www.slimgym.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić
poprawne świadczenie usług.
7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania
na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ
żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania
karnego), a także podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, z którymi administrator
ma podpisaną umowę, w cel dochodzenia roszczeń związanych ze wzajemnym rozliczeniem
pomiędzy administratorem a tobą.
8. Przekazywanie danych poza EOG
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi
(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych
praw:
– prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych,
przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez
Sports Lady Izabela Komsta
1. Administratorem danych Sports Lady Izabela Komsta 20-538 Lublin ul. Matki Teresy
z Kalkuty 18/1 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej:
NIP 9461429941, REGON 061658232 (Administrator).
2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail: info@slimgym.pl
lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.
3. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:
a. świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora np.: zgodnie z Regulaminem
świadczenia usług lub strony www.slimgym.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody –
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego –
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d. księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO;
f. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i
udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów,
do których są zbierane.
5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji
zamierzonych celów.
6. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu
należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):
a. Prawo dostępu do danych;
b. Prawo do sprostowania danych;
c. Prawo do usunięcia danych;
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody
lub w celu zawarcia umowy);
f. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu
administratora);
g. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania
na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego), a
także podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, z którymi administrator ma podpisaną
umowę, w cel dochodzenia roszczeń.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach
informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych
osobowych dla określonych celów.

III. Postanowienia końcowe
1. Korzystając ze strony internetowej www.slimgym.pl wyrażasz zgodę na postanowienia
zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że slimgym.pl nigdy
nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.