Regulamin

Regulamin klubu:

  1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez klub sportowy SlimGym Studio (dalej „Klubowiczka”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z usług oferowanych przez Klub (dalej „Umowa”) z siedzibą w Lublinie ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.1 (dalej „Klub”) prowadzonym przez Sports Lady Izabela Komsta wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 946-142-99-41.
  2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Klubowiczkę formularza Umowy na korzystanie z usług oferowanych przez klub sportowy SlimGym Studio, wraz                                               z oświadczeniem o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Klubowiczką może zostać osoba, która ukończyła 18. Rok życia, mająca pełną zdolność   do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczką może zostać osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.
  4. Każda członkini Klubu odpowiada za dopilnowanie, aby jej stan zdrowia pozwalał na udział       w ćwiczeniach SlimGym Studio bez ryzyka.
  5. Każda Klubowiczka otrzymuje kartę członkowską, którą zobowiązana jest okazywać po wejściu do Klubu. Dla prawidłowego wykonywania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Klubowiczkę następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer Pesel, numer telefonu oraz e-mail (jeżeli Klubowiczka posiada).
  6. W przypadku zgubienia karty, Klubowiczce zostanie wydana druga po uiszczeniu przez nią opłaty w wysokości 50 zł.
  7. Użyczenie lub jakakolwiek inna forma przekazania karty członkowskiej przez Klubowiczkę osobie trzeciej jest niedozwolone, chyba, że Klubowiczka zawiadomi o tym Klub, a Klub wyrazi na to zgodę.
  8. Klubowiczka może w godzinach funkcjonowania klubu, korzystać w sposób nieograniczony       z treningów oraz innych zajęć oferowanych przez Klub w ramach wykupionego przez siebie pakietu. Zajęcia, na których liczba miejsc jest ograniczona wymagają wcześniejszej rezerwacji w recepcji Klubu. Klubowiczka w razie nagłych zdarzeń losowych zobowiązana jest odwołać swoją rezerwację poprzez zawiadomienie osobiste, telefoniczne lub e-mail Klubu.
  9. Zmiany w rodzajach pakietów mogą być wprowadzone przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany Regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić                            w sposób istotny warunków Umowy zawartej między Klubowiczką a Klubem.
  10. Opłata członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Umowie i jest płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klub. Pierwsza opłata płatna jest w recepcji                            w dniu podpisania Umowy. Opłata członkowska ma charakter bezzwrotny.
  11. Wysokość opłat za pakiety określa Umowa. W przypadku zmiany wysokości opłaty Klub zawiadamia Klubowiczkę z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku sprzeciwu na wprowadzenie zmiany, Klubowiczce przysługuje prawo rozwiązania umowy, ze skutkiem natychmiastowym. Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie pisemnej.
  12. Cena pakietów nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  13. Opłaty za pakiety należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Przy zawarciu Umowy w dniu               nie będącym pierwszym dniem danego miesiąca, wysokość opłaty miesięcznej jest proporcjonalnie pomniejszona o liczbę dni, które już upłynęły od pierwszego dnia miesiąca. Podpisując Umowę Klubowiczka zobowiązuje się uiszczać opłaty za karnet przez cały okres trwania Umowy z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,                                               w którym Klubowiczka będzie korzystała z usług oferowanych przez Klub.
  14. Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie uniemożliwia Klubowiczce korzystanie z usług oferowanych przez Klub.
  15. Preferowana płatność za pakiet to przelew bankowy na konto podane na umowie. Płatności gotówką i kartą są akceptowane tylko po wcześniejszych ustaleniach z osobami reprezentującymi Klub.
  16. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się w dniu wskazanym na Umowie oraz uiszczeniu opłaty członkowskiej wraz z należnymi bieżącymi opłatami z tytułu korzystania z pakietów.
  17. Członkini ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy, powiadamiając o tym Klub w formie pisemnej.
  18. Umowa automatycznie przedłuża się z miesiąca na miesiąc. Członkini Klubu może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  19. Wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności wymagane jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W przypadku przesłania wypowiedzenia pocztą, za datę wypowiedzenia przyjmuję się datę stempla pocztowego.
  20. Klubowiczce przysługuje prawo czasowego zamrożenia Umowy na okres jednego miesiąca, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia członkostwa. Klubowiczka może zamrozić członkostwo nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Nie ma możliwości zamrożenia członkostwa wstecz. Okres zamrożenia jest bezpłatny. W okresie zamrożenia członkostwa nie może jednocześnie upłynąć okres wypowiedzenia Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, a następnie zamrożenia członkostwa z jakiejkolwiek przyczyny, bieg okresu wypowiedzenia ulega zatrzymaniu i wznawiany jest dalej                                         po zakończeniu okresu zamrożenia członkostwa.
  21. Umowę można zawiesić na okres, dłuższy niż 4 tygodnie (nie więcej niż 12 tygodni), przy czym koszt każdego kolejnego tygodnia wynosi 10 pln. (słownie: dziesięć złotych). Płatne z góry, po za ratą członkowską.
  22. Rzeczy wartościowe Klubowiczka zobowiązana jest zdeponować w przeznaczonych do tego szafkach, znajdujących się na terenie Klubu lub w innym miejscu wskazanym przez Trenerów reprezentujących Klub.
  23. SlimGym Studio nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia lub utratę mienia będącego własnością członkini Klubu, jeśli ta szkoda lub strata nie powstanie w wyniku przyczyn zawinionych przez Klub.
  24. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku remontu trwającego dłużej niż 3 dni, członkini Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny pakietu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy taki dzień przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny pakietu, potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc.
  25. Klub zapewnia Klubowiczkom w ramach Umowy opiekę Trenera.
  26. Klubowiczka zobowiązana jest do noszenia obuwia sportowego zmiennie (inne od tego, w którym przyszła do Klubu) w pomieszczeniach do wykonywania ćwiczeń. Osoby                                       w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
  27. Klubowiczka zobowiązana jest do korzystania z pomieszczeń Klubu, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klubowiczka ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie przez nią pomieszczeń, sprzętu lub urządzeń należących do Klubu.
  28. Klubowiczka zobowiązana jest do stosowania przepisów pożarowych, a także do zachowania czystości oraz do stosowania ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym Klubowiczkom . Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innym Kluboiwczkom lub Trenerom, w tym zachowania wulgarne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię, przekoniania      lub płeć.
  29. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych, substancji odurzających oraz środków zastępczych, na terenie Klubu jest zabronione. Klubowiczki będące pod wpływem alkoholu lub innych środków zaburzających prawidłowe funkcjonowanie organizmu nie mogą korzystać z usług Klubu.
  30. Personel Klubu ma prawo identyfikacji Klubowiczki na podstawie dokumentu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności. Klubowiczka wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jej twarzy, które zostanie umieszczone w systemie komputerowym i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jej tożsamości podczas wizyt w Klubie.
  31. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Klub ma prawo do rozwiązania Umowy z Klubowiczką, bez zachowania okresu wypowiedzenia.